visual art,concept sculpture,Heshmat Schneider, alidelzendehrooy, alidzr, مجسمه، میرزا ماشالا خان، علی دل زنده روی

 

Mirza Mashalah Khan

Mirza Mashala Khan’s sculpture is designed with the sensation and color of Iran’s past. Alley and old markets in Iran and Shiraz. This character, for me, is a narrator of the old people, the design of his clothes and hats is based on past and old stories. This sculpture is made with metal structure and material of clay and plaster. Its height is 25 centimeters.

Production process

 

مثل بقيه ي آدم ها، يك جفت سوراخ بينی داشت. گوش های درازش، موجب شده بود كه بين اهل محل معروف شود. دمَ غروب، بعد از لِنگ ظهرُ (!)، کلاه اش را بر سر می گذاشت، قبای قهوه ای رنگش را می پوشید و با پاهای گنده و پهن اش به كوچه ی تَنگ و تاریک پشت ميدان پا می گذاشت. وقتی در چوبی و کهنه ی خانه را می بست و پا به کوچه پشت بازارچه می گذاشت، همه، خبر دار می شدند كه ميرزا ماشالا خان آمده…
ميرزا ماشالا خان | اولادِ خلفِ على دل زنده روى
ولادت: سنه ١٣٩٤ خورشيدی | يكم مهر ماه – شيراز
قد: حوالی 25 سانتیمتر، باطنی از جنس فلز و رویه ای از گچ و گل رُس

visual art,concept sculpture,Heshmat Schneider, alidelzendehrooy, alidzr, مجسمه، میرزا ماشالا خان، علی دل زنده روی