Design Pricing

لطفاً به جزئیات و شرح هزینه سفارشات گرافیک دیزاین دقت کنید. در صورت نیاز به توضیحات و یا جهت سفارش و عقد قرارداد برای پروژه‌ی خود می‌توانید از طریق تگرام پیغام دهید ویا از طریق دایرکت مسیج اینستاگرام و همچنین ارسال ایمیل ارتباط برقرار کنید.

فرآیند سفارش پروژه: اولین مرحله انتخاب نوع و بسته مورد نظر سفارش است؛ در مرحله بعد، قرارداد جهت ارائه سفارش تنظیم شده و پس از وصول پیش‌پرداخت و امضاء قرارداد، فرآیند طراحی آغاز می‌گردد. در مراحل پایانی، پس از طی شدن زمان مورد نظر سفارش، تایید اتد نهایی و حاضر شدن اصل سفارش، مانده حساب پروژه پرداخت شده و فایل نهایی پروژه برای سفارش دهنده ایمیل می‌گردد.

 [go_pricing id=”go_dt_04″]

[go_pricing id=”go_dt_04_64f7544767e8f”]

فرآیند سفارش پروژه

اولین مرحله انتخاب نوع و بسته مورد نظر سفارش است.

در مرحله بعد، قرارداد جهت ارائه سفارش تنظیم شده و پس از وصول پیش‌پرداخت و امضاء قرارداد، فرآیند طراحی آغاز می‌گردد.

در مراحل پایانی، پس از طی شدن زمان مورد نظر سفارش، تایید اتد نهایی و حاضر شدن اصل سفارش، مانده حساب پروژه پرداخت شده و فایل نهایی پروژه برای سفارش دهنده ایمیل می‌گردد.